Leader 2005-2013 » Leader+ » Strategie pro MASH LEADER+

Popis území:

Mikroregion Hornolidečsko je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Vsetín a leží u státních hranic se Slovenskou republikou – sousedí s krajem Trenčín. Mikroregion Hornolidečsko patří mezi tzv. "přeshraniční mikroregiony". Mikroregion tvoří obce: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka. Z obcí mikroregionu přímo u hranic se Slovenskou republikou leží obce: Valašská Senice, Francova Lhota, Střelná, Študlov. Území mikroregionu se nachází v oblasti Chráněné krajinné oblasti Beskydy s velkým množstvím přírodních rezervací, která je největší CHKO v ČR, CHKO Bílé Karpaty a Vizovickými vrchy. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice.

 

Základní charakteristika mikroregionu

Rok Počet obcí Počet obyvatel Rozloha v ha. Průměr na 1 obec Hustota obyvatel na 1 km2
Počet ob. Rozloha (v ha)
2001 14 11577 16 558 827 1183 70

Pramen: ČSÚ Zlín


Vznik mikroregionu, MAS Hornolidečska a zkušenosti s realizovanými programy:

 

Mikroregion Hornolidečsko je jedním z nejstarších mikroregionů založených ve Zlínském kraji. Byl založen dne 22.5.1995 jako Sdružení obcí Hornolidečska. Dne 31.12.2001 bylo zájmové sdružení přeregistrováno na dobrovolný svazek obcí v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Příprava v mikroregionu na program LEADER probíhala už od roku 2002, kdy v září 2002 byl položen základ fungující místní akční skupiny formou smlouvy o spolupráci ze dne 19.9.2002. Ustavující schůze valné hromady Místní akční skupiny Hornolidečska proběhla dne 20.7.2004. Vymezené území působnosti MAS Hornolidečska respektuje území dobrovolného svazku obcí Hornolidečska vymezeného jejími členskými obcemi.

Členové MAS Hornolidečska mají velmi dobré zkušenosti s realizací projektů a programů. Od roku 2002 jednotlivé subjekty čerpaly a čerpají dotace z fondů EU na realizaci svých projektů ve výši cca. 300 mil. Kč.


Popis Strategie:

 

Svou polohou a přírodními podmínkami je předurčen k rozvoji aktivit šetrných k životnímu prostředí – především podhorskému zemědělství, cestovnímu ruchu, rozvoji služeb a řemeslné výroby. V mikroregionu nejsou významné průmyslové podniky a také poloha a dostupnost regionu neskýtá podmínky pro rozvoj průmyslové velkovýroby. Největší devizou této oblasti je příroda, kulturní tradice, památky a lidský potenciál. Proto MAS Hornolidečska vybrala téma Strategie č. 2: "Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech" s prioritami zaměřenými na rozvoj služeb, životního prostředí, kulturního a lidského potenciálu.

Prvním cílem MAS Hornolidečska je zlepšování kvality života rozvojem služeb pro místní obyvatele, podpora cestovního ruchu, malého a středního podnikání především v oblasti místních tradičních řemesel. Budou podporovány především ty služby, které jsou v mikroregionu zastoupeny nedostatečně, nerovnoměrně, v malé míře nebo chybí úplně. Podpora řemesel bude zaměřena na obnovu tradiční řemeslné výroby a vytváření nových výrobků specifických pro tuto oblast, které budou spoluvytvářet image Hornolidečska a celého Valašska. Potenciál cestovního ruchu není v mikroregionu plně využíván především z důvodu chybějící infrastruktury a nedostatečné nabídky doprovodných služeb. Podpora bude vhodně zaměřena na ty aktivity, které nejsou podporovány v rámci jiných rozvojových programů. Důležitým aspektem poskytované podpory bude vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele s cílem snížení nezaměstnanosti a přilákání především mladých obyvatel – rodin a jejich stabilizace v mikroregionu. Na tuto oblast je zaměřena FICHE č.1.

Druhým cílem MAS Hornolidečska je podpora aktivit zaměřených na volnočasové aktivity obyvatel (především v oblasti kulturní, sportovní a společenské) a zlepšování životního prostředí v obcích. Kulturní tradice mají v obcích dlouholetou historii, zvyšují atraktivitu území a výrazně přispívají ke ztotožňování obyvatel s územím. Podpora v této oblasti byla vyhodnocena Místní akční skupinou Hornolidečska jako nedostatečná. Vzhledem k poloze území v CHKO Beskydy a Bílé Karpaty je ochrana a zlepšování životního prostředí jednou z priorit Hornolidečska. Budou podporovány především ty aktivity, které povedou k zatraktivnění veřejných prostranství v obcích s přihlédnutím na konkrétní potřeby a požadavky místních obyvatel a chybějící infrastrukturu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a odpočinkových zón pro obyvatele. Podporovány budou také aktivity různých zájmových sdružení a spolků působících na území Hornolidečska. Tuto oblast řeší FICHE č. 2.


Strategické cíle (podle jednotlivých FICHÍ):

 

FICHE 1: Udržení a rozvoj kvalitních služeb jako nezbytné podmínky pro život v mikroregionu

Cíl Fiche: Cílem této Fiche je zlepšování kvality života v mikroregionu rozšiřováním a zkvalitňováním služeb pro obyvatele, snížení nezaměstnanosti vytvářením nových pracovních příležitostí u místních podnikatelů především v oblasti služeb a podpora tradiční řemeslné výroby.

Podporované oblasti a předpokládané projekty:

 • posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost
 • modernizace veřejných služeb
 • podpora pracovních aktivit při rozvoji služeb
 • podpora rozvoje služeb, řemesel a tradičních výrobků
 • zavádění nových služeb nezbytných pro ekonomiku a život na venkově (poradenství, internet, apod.)
 • podpora iniciativ v oblasti využívání obnovitelných zdrojů paliv a energií
 • informační servis o možnostech zapojení do pracovního procesu s důrazem na sociálně slabé skupiny
 • vzdělávání umožňující integraci slabších vrstev do společnosti

Očekávané přínosy:
Projekty přispějí k rozvoji služeb, což se projeví příznivě z dlouhodobého hlediska zejména:

 • stabilizací obyvatelstva
 • vytvořením nových pracovních míst
 • zvýšením atraktivity pro migranty a návštěvníky
 • nastartuje synergické efekty

FICHE 2: Zvyšování atraktivity území s cílem udržení stávajícího obyvatelstva a přilákání dalšího

Cíl Fiche: Cílem této FICHE je zkvalitňování životního prostředí v obcích vytvářením příjemného prostředí pro trvale udržitelný život a podporou zájmových organizací vč. vytváření prostor pro volnočasové aktivity obyvatel.

Podporované oblasti a předpokládané projekty:

 • zakládání parků a odpočinkových zón
 • výstavba dětských hřišť
 • výsadba veřejné zeleně
 • pořádání kulturních, společenských a zábavných akcí a seminářů
 • podpora spolků a zájmových sdružení
 • souhrnné propagační materiály mikroregionu
 • aktivity v oblasti ochrany rázu krajiny a jejího rozvoje
 • vytváření a obnova multifunkčních společenských prostor
 • průzkumy, analýzy, expertízy a studie k rozvoji území a zlepšování životního prostředí

Očekávané přínosy:
Projekty přispějí ke zvýšení atraktivity území, což se dlouhodobě projeví zejména ve:

 • ztotožnění se obyvatel s mikroregionem
 • vytváření dobrých vztahů mezi obyvateli
 • zviditelnění území, které přiláká do regionu nové obyvatele a návštěvníky se všemi pozitivními dopady na ekonomiku a rozvoj populace
 • zvýšení podmínek pro volnočasové aktivity a zachování kulturního bohatství
 • zachování přírodního bohatství pro další generace


Pilotní charakter Strategie:

 

Strategie přináší řadu nových prvků především v oblasti partnerství, spolupráce a rozhodovacích procesů:

 • o rozdělení dotačních prostředků určených na rozvoj území bude rozhodováno se znalostí podmínek přímo v místě určení;
 • využívání metod vzájemně kombinujících lidské a finanční zdroje doposud málo spolupracujících podnikatelských, veřejných a neziskových subjektů vedoucí k efektivnímu využití lidského i ekonomického potenciálu daného území;
 • vznik organizace, která plánovaně a cíleně sdružila všechny rozhodující nezávislé subjekty území na institucionálním principu;
 • prostřednictvím této organizace se zvýší podíl občanů na řízení a rozhodování o všech otázkách rozvoje života v oblasti;

Uvedené kompetence a pravomoci přispějí k zvýšení pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti za rozvoj území.

Datum: 22.8.2005

Strategie ke stažení:
Úplné znění Strategie MAS Hornolidečska pro Leader+

 

 

kızılay dershaneler