Leader 2005-2013 » Leader+ » Dokumenty pro příjemce

Způsobilé výdaje

Metodická příručka o způsobilosti a prokazování výdajů. Tato příručka je obecně platná pro všechny dotační programy EU a lze ji také využít při realizaci projektů v rámci Strategie MAS Hornolidečska Leader+.

Dokumenty ke stažení:
Metodická příručka o způsobilosti a prokazování výdajů

Výběrové řízení

1.Postup při zdávání výběrového řízení u veřejných zakázek:

Příjemce pomoci je povinen při výběru dodavatel postupovat dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zadavateli veřejné zakázky jsou:

  • zadavatelé dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., kdy předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000,- Kč
  • zadavatelé dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., kdy předmět zakázky je z více než 50% financován veřejným zadavatelem a předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000,- Kč

Dokumentace ze zadávacího řízení u VEŘEJNÝCH zakázek, kterou příjemce pomoci (zadavatel) předkládá spolu se žádostí o proplacení.

2.Postup při zdávání výběrového řízení u neveřejných zakázek:

Při zadávání neveřejných zakázek příjemce pomoci postupuje dle příručky pro zadávací řízení neveřejných zakázek podle Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství. Příručka má doporučující charakter a jejím účelem je umožnit snazší orientaci žadatelů v oblasti neveřejných zakázek.
Dokumenty ke stažení:

Dokumentace ze zadávacího řízení u NEVEŘEJNÝCH zakázek, kterou příjemce pomoci (zadavatel) předkládá spolu se žádostí o proplacení.

Změny a stažení Žádosti/ukončení realizace projektu

V případě, že po zaregistrování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství" (dále jen "Žádost") nastane změna týkající se údajů uvedených v Žádosti nebo projektu, je žadatel/příjemce pomoci povinen o změnu písemně požádat. Tento požadavek se podává na Místní akční skupinu Hornolidečska a příslušné RO SZIF (Olomouc) na formuláři "Hlášení č. … příjemce pomoci o změnách v průběhu realizace projektu v rámci Operačního programu" (dále jen "Hlášení o změnách").

Pokud příjemce pomoci zjistí, že nemůže dodržet termín předání "Žádosti o proplacení výdajů projektu" uvedený v Podmínkách poskytnutí finanční pomoci v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen "Podmínky"), je povinen nejpozději 1 pracovní den před stanoveným termínem zaslat na Místní akční skupinu Hornolidečska a na příslušné RO SZIF (Olomouc) Hlášení o změnách. Dále podává Hlášení o změnách kdykoliv nastane změna týkající se projektu a/nebo žadatele.

V případě, že po zaregistrování "Žádosti" dojde k situaci, kdy žadatel/příjemce pomoci nebude schopen zahájit nebo dokončit realizaci projektu, je žadatel/příjemce pomoci povinen tuto skutečnost písemně nahlásit na Místní akční skupinu Hornolidečska a příslušné RO SZIF (Olomouc) na formuláři "Oznámení o stažení žádosti o finanční pomoc a ukončení realizace projektu v rámci OP Zemědělství".

Dokumenty ke stažení:

Oznámení o zahájení prací

Formulář "Oznámení o zahájení prací" podává příjemce pomoci Místní akční skupinu Hornolidečska a na RO SZIF jako informaci o zahájení realizace projektu. Pokud realizuje projekt před podpisem "Podmínek", podává formulář do 14 dnů po jejich podpisu. Zahájí-li realizaci projektu až po podpisu "Podmínek", podává formulář do 14 dnů od termínu zahájení realizace projektu.

Dokumenty ke stažení:

Příjem Žádosti o proplacení výdajů projektu

Po ukončení realizace projektu příjemce pomoci předloží na příslušný RO SZIF (Olomouc) "Žádost o proplacení výdajů projektu" (dále jen "Žádost o proplacení") ve stanoveném termínu dle "Podmínek" včetně všech předepsaných příloh.

Příjemce pomoci ukončí projekt a vyplní formulář "Žádost o proplacení". Formulář je určen k oznámení, že určitý projekt byl ukončen, a současně jako žádost o financování projektu. "Žádost o proplacení" vyplní příjemce pomoci a předkládá ji v termínu dle „Podmínek“ nebo dle dodatku k Podmínkám na příslušný RO SZIF (Olomouc).

Příjemce pomoci na RO SZIF (Olomouc) předkládá se "Žádostí o proplacení výdajů projektu":

 

 

kızılay dershaneler